Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
ένα προπτυχιακό
studia licencjackie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ένα μεταπτυχιακό
studia magisterskie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ένα διδακτορικό
studia doktoranckie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
πλήρους απασχόλησης
studia dzienne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
μερικής απασχόλησης
studia zaoczne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
εξ αποστάσεως
studia przez internet
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ένα ακαδημαϊκό έτος
cały rok akademicki
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jak działa system ______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
πόντων
punktowy
Arviointitapa
βαθμολόγησης
oceniania
Arviointitapa
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Υπάρχουν _____________ ;
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
διαλέξεις
wykłady
Kurssin tyyppi
σεμινάρια
ćwiczenia/seminaria
Kurssin tyyppi
προγράμματα εκμάθησης
konsultacje
Kurssin tyyppi
συνέδρια
konferencje
Kurssin tyyppi
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kysyt, koska tentit ovat
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jak liczne są grupy?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Οργανώνετε και εκδρομές;
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
δίδακτρα
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
τα έξοδα διαβίωσής μου
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
τη φροντίδα των παιδιών
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen