Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
本科生
ปริญญาตรี
Tutkinto-ohjelman tyyppi
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
Tutkinto-ohjelman tyyppi
博士生
ปริญญาเอก
Tutkinto-ohjelman tyyppi
全日制
เต็มเวลา
Tutkinto-ohjelman tyyppi
非全日
นอกเวลา
Tutkinto-ohjelman tyyppi
网上课程
ออนไลน์
Tutkinto-ohjelman tyyppi
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Käytetään yliopistoon haettaessa
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Kysyt tietoja arvostelutavoista
学分制
หน่วยกิตวิชา
Arviointitapa
打分制
การให้คะแนน
Arviointitapa
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
讲座
การบรรยาย
Kurssin tyyppi
研讨会
การสัมมนา
Kurssin tyyppi
个别辅导
การกวดวิชา
Kurssin tyyppi
会议
การประชุม
Kurssin tyyppi
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Kysyt tietoa kesäkursseista
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kysyt, koska tentit ovat
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
学费
ค่าเล่าเรียน
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
儿童托管
การดูแลเด็ก
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen