Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Mi volas apliki por_____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kurso por studentoj
ปริญญาตรี
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por postdiplomaj studentoj
บัณฑิตวิทยาลัย
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por Ph.D.
ปริญญาเอก
Tutkinto-ohjelman tyyppi
plentempa kurso
เต็มเวลา
Tutkinto-ohjelman tyyppi
parttempa kurso
นอกเวลา
Tutkinto-ohjelman tyyppi
enreta kurso
ออนไลน์
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
semestro
หนึ่งภาคการศึกษา
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
akademia jaro
หนึ่งปีการศึกษา
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Käytetään yliopistoon haettaessa
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de kredito
หน่วยกิตวิชา
Arviointitapa
de noto
การให้คะแนน
Arviointitapa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Kiom estas la instrua stilo?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Ĉu estas ______________?
มี _____________ ไหม
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lekcioj
การบรรยาย
Kurssin tyyppi
seminarioj
การสัมมนา
Kurssin tyyppi
lerniloj
การกวดวิชา
Kurssin tyyppi
konferencoj
การประชุม
Kurssin tyyppi
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kiam estas la ekzamenoj?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kysyt, koska tentit ovat
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Ĉu estas universitata sportejo?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Kio programojn vi proponas?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
instrudepagoj
ค่าเล่าเรียน
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
miaj vivelspezoj
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
infanzorgado
การดูแลเด็ก
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen