Kreikaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Mi volas apliki por_____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kurso por studentoj
ένα προπτυχιακό
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por postdiplomaj studentoj
ένα μεταπτυχιακό
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por Ph.D.
ένα διδακτορικό
Tutkinto-ohjelman tyyppi
plentempa kurso
πλήρους απασχόλησης
Tutkinto-ohjelman tyyppi
parttempa kurso
μερικής απασχόλησης
Tutkinto-ohjelman tyyppi
enreta kurso
εξ αποστάσεως
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
semestro
ένα εξάμηνο
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
akademia jaro
ένα ακαδημαϊκό έτος
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Käytetään yliopistoon haettaessa
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de kredito
πόντων
Arviointitapa
de noto
βαθμολόγησης
Arviointitapa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Kiom estas la instrua stilo?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Ĉu estas ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lekcioj
διαλέξεις
Kurssin tyyppi
seminarioj
σεμινάρια
Kurssin tyyppi
lerniloj
προγράμματα εκμάθησης
Kurssin tyyppi
konferencoj
συνέδρια
Kurssin tyyppi
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kiam estas la ekzamenoj?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kysyt, koska tentit ovat
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Ĉu estas universitata sportejo?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Kio programojn vi proponas?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
instrudepagoj
δίδακτρα
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
miaj vivelspezoj
τα έξοδα διαβίωσής μου
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
infanzorgado
τη φροντίδα των παιδιών
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen