Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

I would like to enroll at a university.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
I want to apply for _____________ course.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
an undergraduate
ปริญญาตรี
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a postgraduate
บัณฑิตวิทยาลัย
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a PhD
ปริญญาเอก
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a full-time
เต็มเวลา
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a part-time
นอกเวลา
Tutkinto-ohjelman tyyppi
an online
ออนไลน์
Tutkinto-ohjelman tyyppi
I would like to study at your university for ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
a semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
an academic year
หนึ่งปีการศึกษา
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
What are the work restrictions for students?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
What are the entry requirements of the university?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Käytetään yliopistoon haettaessa
Are you going to send me a formal offer?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Does the university guarantee accommodation as well?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Does the course involve an internship as well?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
How can I track the progress of my application?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
What are the [language] language requirements?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
What is the ____________ system like?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Kysyt tietoja arvostelutavoista
credit
หน่วยกิตวิชา
Arviointitapa
marking
การให้คะแนน
Arviointitapa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
What is the teaching style like?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Are there _____________ ?
มี _____________ ไหม
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lectures
การบรรยาย
Kurssin tyyppi
seminars
การสัมมนา
Kurssin tyyppi
tutorials
การกวดวิชา
Kurssin tyyppi
conferences
การประชุม
Kurssin tyyppi
What courses are offered by summer schools?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Kysyt tietoa kesäkursseista
When are the exams held?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kysyt, koska tentit ovat
Where can I find information about all the courses available?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Is there a university sports center?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
How can I join student societies?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
What are the estimated living costs in [city]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

What languages can I study at your school?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Is there a placement test to assess my level?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Do you have a detailed description of the course?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
What is the maximum number of students in a class?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
What facilities are there in your school?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Do you also arrange excursions?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
What programs do you offer?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

I am here to inquire about funding opportunities.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Which bodies can fund my studies?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
I need financial help for ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
tuition fees
ค่าเล่าเรียน
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
my living expenses
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
childcare
การดูแลเด็ก
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
What kinds of scholarships are available?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

I would like to validate my degree certificate in [country].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Do you have a list of the certified translators in [language]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Where can I get a certificate of equivalency?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen