Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

I would like to enroll at a university.
我想要进入大学学习。
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
I want to apply for _____________ course.
我想要申请______________课程。
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
an undergraduate
本科生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a postgraduate
研究生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a PhD
博士生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a full-time
全日制
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a part-time
非全日
Tutkinto-ohjelman tyyppi
an online
网上课程
Tutkinto-ohjelman tyyppi
I would like to study at your university for ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
a semester
一学期
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
an academic year
一学年
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
What are the work restrictions for students?
请问学生工作有什么限制?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
我需要提供材料原件还是复印件?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
What are the entry requirements of the university?
请问该所大学的入学要求是什么?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Are you going to send me a formal offer?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Does the university guarantee accommodation as well?
请问大学能保证我的住宿吗?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Does the course involve an internship as well?
课程内容涵盖实习吗?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
How can I track the progress of my application?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
What are the [language] language requirements?
对【语言】的要求是什么?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
What is the ____________ system like?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
credit
学分制
Arviointitapa
marking
打分制
Arviointitapa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
What is the teaching style like?
这里的教学风格是什么样的?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Are there _____________ ?
这里有_____________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lectures
讲座
Kurssin tyyppi
seminars
研讨会
Kurssin tyyppi
tutorials
个别辅导
Kurssin tyyppi
conferences
会议
Kurssin tyyppi
What courses are offered by summer schools?
暑期学校提供哪些课程呢?
Kysyt tietoa kesäkursseista
When are the exams held?
考试何时举行?
Kysyt, koska tentit ovat
Where can I find information about all the courses available?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Is there a university sports center?
大学里有体育馆吗?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
How can I join student societies?
我如何加入学生组织?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
What are the estimated living costs in [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

What languages can I study at your school?
我在这里可以学习什么语言?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Is there a placement test to assess my level?
有没有水平测试来评估我的水平?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Do you have a detailed description of the course?
您有课程的详细介绍吗?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
What is the maximum number of students in a class?
一个班级里最多有多少个学生?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
What facilities are there in your school?
贵校都有哪些设施?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Do you also arrange excursions?
请问你们安排郊游吗?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
What programs do you offer?
你们提供哪些项目呢?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

I am here to inquire about funding opportunities.
我想了解关于助学金的信息。
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Which bodies can fund my studies?
有哪些组织可以资助我的学习?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
I need financial help for ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
tuition fees
学费
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
my living expenses
生活费用
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
childcare
儿童托管
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
What kinds of scholarships are available?
请问有哪些奖学金?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

I would like to validate my degree certificate in [country].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Do you have a list of the certified translators in [language]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Where can I get a certificate of equivalency?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen