Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Můj [dokument] byl ukraden.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Tyto informace jsou důvěrné.
ข้อมูลเป็นความลับ
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak se jmenuješ?
คุณชื่ออะไร
Kysyt jonkun nimeä
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kde bydlíte?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kysyt, missä joku asuu
Jaká je vaše adresa?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun osoitetta
Jaké je vaše občanství?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kdy jste přijeli do [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kysyt, koska joku saapui maahan
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Můj rodinný stav je ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ilmoitat siviilisäätysi
svobodný/á
โสด
Siviilisääty
ženatý/vdaná
แต่งงานแล้ว
Siviilisääty
odděleni
แยกกันอยู่
Siviilisääty
rozvedený/rozvedená
หย่าร้าง
Siviilisääty
žijící ve společné domácnosti
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Siviilisääty
v registrovaném partnerství
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Siviilisääty
nesezdaní partneři
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
v domácím partnerství
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
vdovec/vdova
เป็นม่าย
Siviilisääty
Máte děti?
คุณมีบุตรไหม
Kysyt, onko jollain lapsia
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jaké dokumenty si mám přinést?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Je registrace zpoplatněná?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za pobyt v nemocnici
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za konsultace se specialisty
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostické testy
การทดสอบวินิจฉัย
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgické zákroky
การผ่าตัด
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrická léčba
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zubní ošetření
การรักษาฟัน
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oční ošetření
การรักษาตา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Mohu žádat o trvalý pobyt?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Musím změnit svou registrační značku?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
ฉันต้องการจอง __________
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Teoretický test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Kokeen tyyppi
Praktický test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Kokeen tyyppi
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adresu
ที่อยู่
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
jméno
ชื่อ
Mitä haluat muuttaa?
fotografii
ภาพถ่าย
Mitä haluat muuttaa?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ztracený
สูญหาย
Ajokorttiongelma
ukradený
ถูกขโมย
Ajokorttiongelma
zničený
ได้รับความเสียหาย
Ajokorttiongelma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mám čistý trestní rejstřík.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kolik stojí podat žádost o občanství?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden