Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Můj [dokument] byl ukraden.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Tyto informace jsou důvěrné.
Le informazioni sono riservate.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak se jmenuješ?
Come si chiama?
Kysyt jonkun nimeä
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kde bydlíte?
Dove risiede?
Kysyt, missä joku asuu
Jaká je vaše adresa?
Qual è il suo indirizzo?
Kysyt jonkun osoitetta
Jaké je vaše občanství?
Qual è la sua cittadinanza?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Můj rodinný stav je ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
svobodný/á
celibe (m) / nubile (f)
Siviilisääty
ženatý/vdaná
coniugato/a
Siviilisääty
odděleni
separato/a
Siviilisääty
rozvedený/rozvedená
divorziato/a
Siviilisääty
žijící ve společné domácnosti
convivente
Siviilisääty
v registrovaném partnerství
in un'unione civile
Siviilisääty
nesezdaní partneři
in una coppia non sposata
Siviilisääty
v domácím partnerství
in un'unione di fatto
Siviilisääty
vdovec/vdova
vedovo/a
Siviilisääty
Máte děti?
Ha figli?
Kysyt, onko jollain lapsia
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ha familiari a carico?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quali documenti devo portare?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Je registrace zpoplatněná?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za pobyt v nemocnici
Spese ospedaliere
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za konsultace se specialisty
Spese per la consultazione di uno specialista
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostické testy
Test diagnostici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgické zákroky
Operazioni chirurgiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrická léčba
Trattamento psichiatrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zubní ošetření
Cure dentali
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oční ošetření
Cure oculistiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Musím změnit svou registrační značku?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
La mia patente di guida è valida?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Teoretický test
esame di teoria
Kokeen tyyppi
Praktický test
esame di guida
Kokeen tyyppi
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adresu
l'indirizzo
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
jméno
il nome
Mitä haluat muuttaa?
fotografii
la foto
Mitä haluat muuttaa?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ztracený
smarrita
Ajokorttiongelma
ukradený
rubata
Ajokorttiongelma
zničený
deteriorata
Ajokorttiongelma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mám čistý trestní rejstřík.
Non ho precedenti penali.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden