Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Где я могу найти форму для ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Когда был выдан ваш документ?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Где был выдан ваш [документ] ?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Какие документы мне нужно принести для_______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Мой [документ] украли.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Я заполняю это заявление от лица______.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
ข้อมูลเป็นความลับ
Информация конфиденциальна.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

คุณชื่ออะไร
Как вас зовут?
Kysyt jonkun nimeä
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Где вы живете?
Kysyt, missä joku asuu
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Каков ваш адрес?
Kysyt jonkun osoitetta
สัญชาติของคุณคืออะไร
Какое у вас гражданство?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Когда вы въехали в страну?
Kysyt, koska joku saapui maahan
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Мое семейное положение -_______.
Ilmoitat siviilisäätysi
โสด
холост
Siviilisääty
แต่งงานแล้ว
Женат/замужем
Siviilisääty
แยกกันอยู่
Разведен/а
Siviilisääty
หย่าร้าง
Разведен/а
Siviilisääty
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
в сожительстве
Siviilisääty
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
в гражданском браке
Siviilisääty
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Не женатая пара
Siviilisääty
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
в домашнем партнерстве
Siviilisääty
เป็นม่าย
вдовец/вдова
Siviilisääty
คุณมีบุตรไหม
У вас есть дети?
Kysyt, onko jollain lapsia
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Какие документы мне нужно принести?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Мне нужно платить за регистрацию?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Мне нужна частная медицинская страховка?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Что покрывает медицинская страховка?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Больничные платы
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Платы специалистам
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การทดสอบวินิจฉัย
Диагностические проверки
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การผ่าตัด
Хирургические процедуры
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Психиатрическое лечение
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาฟัน
Лечение зубов
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาตา
Офтальмологическое лечение
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Как я могу продлить мою визу?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Почему мое заявление на визу отклонено?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Мне нужно менять номер своей машины?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Мои водительские права здесь действуют?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
ฉันต้องการจอง __________
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
Теоретический тест
Kokeen tyyppi
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тест на вождение
Kokeen tyyppi
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
ที่อยู่
адрес
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
ชื่อ
имя
Mitä haluat muuttaa?
ภาพถ่าย
фотография
Mitä haluat muuttaa?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
สูญหาย
потеряно
Ajokorttiongelma
ถูกขโมย
украдено
Ajokorttiongelma
ได้รับความเสียหาย
повреждено
Ajokorttiongelma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
У меня нет судимостей
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden