Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
ข้อมูลเป็นความลับ
Le informazioni sono riservate.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

คุณชื่ออะไร
Come si chiama?
Kysyt jonkun nimeä
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Dove risiede?
Kysyt, missä joku asuu
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual è il suo indirizzo?
Kysyt jonkun osoitetta
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual è la sua cittadinanza?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Il mio stato civile è __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
โสด
celibe (m) / nubile (f)
Siviilisääty
แต่งงานแล้ว
coniugato/a
Siviilisääty
แยกกันอยู่
separato/a
Siviilisääty
หย่าร้าง
divorziato/a
Siviilisääty
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
convivente
Siviilisääty
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in un'unione civile
Siviilisääty
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
in una coppia non sposata
Siviilisääty
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in un'unione di fatto
Siviilisääty
เป็นม่าย
vedovo/a
Siviilisääty
คุณมีบุตรไหม
Ha figli?
Kysyt, onko jollain lapsia
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Ha familiari a carico?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Quali documenti devo portare?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Spese ospedaliere
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Spese per la consultazione di uno specialista
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การทดสอบวินิจฉัย
Test diagnostici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การผ่าตัด
Operazioni chirurgiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Trattamento psichiatrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาฟัน
Cure dentali
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาตา
Cure oculistiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
La mia patente di guida è valida?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
ฉันต้องการจอง __________
Vorrei prenotare l' __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
esame di teoria
Kokeen tyyppi
การทดสอบภาคปฏิบัติ
esame di guida
Kokeen tyyppi
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
ที่อยู่
l'indirizzo
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
ชื่อ
il nome
Mitä haluat muuttaa?
ภาพถ่าย
la foto
Mitä haluat muuttaa?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
สูญหาย
smarrita
Ajokorttiongelma
ถูกขโมย
rubata
Ajokorttiongelma
ได้รับความเสียหาย
deteriorata
Ajokorttiongelma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Non ho precedenti penali.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden