Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mijn [document] werd gestolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
ข้อมูลเป็นความลับ
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

คุณชื่ออะไร
Wat is uw naam?
Kysyt jonkun nimeä
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Waar woont u?
Kysyt, missä joku asuu
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wat is uw adres?
Kysyt jonkun osoitetta
สัญชาติของคุณคืออะไร
Wat is uw nationaliteit?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kysyt, koska joku saapui maahan
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
โสด
alleenstaand
Siviilisääty
แต่งงานแล้ว
gehuwd
Siviilisääty
แยกกันอยู่
uit elkaar
Siviilisääty
หย่าร้าง
gescheiden
Siviilisääty
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samenwonend
Siviilisääty
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
geregistreerd partnerschap
Siviilisääty
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ongetrouwde partners
Siviilisääty
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in een relatie
Siviilisääty
เป็นม่าย
verweduwd
Siviilisääty
คุณมีบุตรไหม
Heeft u kinderen?
Kysyt, onko jollain lapsia
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Heeft u inwonende personen ten laste?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welke documenten moet ik meenemen?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Zijn er registratiekosten?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ziekenhuiskosten
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostische toets
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การผ่าตัด
Chirurgische ingrepen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische behandeling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาฟัน
Tandheelkundige behandelingen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาตา
Oogzorg behandelingen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Waarom vraagt u een visum aan?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
ฉันต้องการจอง __________
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
theoretische test
Kokeen tyyppi
การทดสอบภาคปฏิบัติ
rijexamen
Kokeen tyyppi
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
ที่อยู่
mijn adres
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
ชื่อ
mijn naam
Mitä haluat muuttaa?
ภาพถ่าย
mijn foto
Mitä haluat muuttaa?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
สูญหาย
verloren
Ajokorttiongelma
ถูกขโมย
gestolen
Ajokorttiongelma
ได้รับความเสียหาย
beschadigd
Ajokorttiongelma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ik heb een blanco strafblad.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden