Esperantoksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kiam elspiras via legitimilo?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
ข้อมูลเป็นความลับ
La informo estas konfidenca.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

คุณชื่ออะไร
Kiel vi nomiĝas?
Kysyt jonkun nimeä
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kie vi loĝas?
Kysyt, missä joku asuu
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kio estas via adreso?
Kysyt jonkun osoitetta
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kio estas via civitaneco?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mia edzecostato estas ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
โสด
senedza
Siviilisääty
แต่งงานแล้ว
edziĝinta
Siviilisääty
แยกกันอยู่
apartiga
Siviilisääty
หย่าร้าง
eksedziĝinta
Siviilisääty
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
kunviva
Siviilisääty
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
en civila kuniĝo
Siviilisääty
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
fraŭlaj partneroj
Siviilisääty
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
en hejma partnereco
Siviilisääty
เป็นม่าย
vidvina
Siviilisääty
คุณมีบุตรไหม
Ĉu vi havas infanojn?
Kysyt, onko jollain lapsia
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Mi ŝatus registri en la urbo.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kion dokumentojn mi alportus?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospitalokotizoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kotizoj por la ekspertoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnozoprovoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การผ่าตัด
Kirurgiaj proceduroj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psikiatria kuracado
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาฟัน
Dentaj kuracadoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาตา
Okula kuracado
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Kial vi petas la enirovizon?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
ฉันต้องการจอง __________
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
teorian teston
Kokeen tyyppi
การทดสอบภาคปฏิบัติ
veturantan teston
Kokeen tyyppi
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
ที่อยู่
adreson
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
ชื่อ
nomon
Mitä haluat muuttaa?
ภาพถ่าย
foton
Mitä haluat muuttaa?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
สูญหาย
perdatan
Ajokorttiongelma
ถูกขโมย
ŝtelatan
Ajokorttiongelma
ได้รับความเสียหาย
difektatan
Ajokorttiongelma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mi havas puran krimliston
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden