Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Where can I find the form for ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
When was your [document] issued?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Where was your [document] issued?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
When does your ID expire?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Could you help me fill out the form?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
What documents should I bring for __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
My [document] has been stolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
I am completing this application on behalf of _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
ข้อมูลเป็นความลับ
The information is confidential.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Can you give me a receipt for this application?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

คุณชื่ออะไร
What is your name?
Kysyt jonkun nimeä
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Could you please tell me your place and date of birth?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Where do you live?
Kysyt, missä joku asuu
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
What is your address?
Kysyt jonkun osoitetta
สัญชาติของคุณคืออะไร
What is your citizenship?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
When did you arrive in [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Could you please show me your ID?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
My marital status is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
โสด
single
Siviilisääty
แต่งงานแล้ว
married
Siviilisääty
แยกกันอยู่
separated
Siviilisääty
หย่าร้าง
divorced
Siviilisääty
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabiting
Siviilisääty
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in a civil union
Siviilisääty
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unmarried partners
Siviilisääty
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in a domestic partnership
Siviilisääty
เป็นม่าย
widowed
Siviilisääty
คุณมีบุตรไหม
Do you have children?
Kysyt, onko jollain lapsia
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Do you have dependents living with you?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
I would like to reunite with my family.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
I would like to register in the city.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
What documents shall I bring?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Are there any registration fees?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
I am here for the domicile registration.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
I would like to apply for a residence permit.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
I would like to ask some questions about the health insurance.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Do I need private health insurance?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
What is covered by the health insurance?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospital fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialists' fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostic tests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การผ่าตัด
Surgical procedures
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatric treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาฟัน
Dental treatments
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาตา
Eye care treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Why are you requesting the entry visa?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Do I need a visa to visit [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
How can I extend my visa?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Why has my visa application been rejected?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Can I apply to become a permanent resident?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Do I have to change the license plate of my car?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
I would like to register my vehicle.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is my driving licence valid here?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
I would like to apply for a provisional driving license.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
ฉันต้องการจอง __________
I would like to book my __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
theory test
Kokeen tyyppi
การทดสอบภาคปฏิบัติ
driving test
Kokeen tyyppi
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to change the ____________on my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
ที่อยู่
address
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
ชื่อ
name
Mitä haluat muuttaa?
ภาพถ่าย
photo
Mitä haluat muuttaa?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
I would like to add higher categories to my driving license.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
I would like to renew my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
I would like to replace a ___________ driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
สูญหาย
lost
Ajokorttiongelma
ถูกขโมย
stolen
Ajokorttiongelma
ได้รับความเสียหาย
damaged
Ajokorttiongelma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to appeal my license suspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Where can I register for the [language] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
I have a clean criminal record.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
I have the required level of [language].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
What are the fees for citizenship application?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden