Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Mikä sinun nimesi on?
Jak se jmenuješ?
Kysyt jonkun nimeä
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Missä sinä asut?
Kde bydlíte?
Kysyt, missä joku asuu
Mikä sinun osoitteesi on?
Jaká je vaše adresa?
Kysyt jonkun osoitetta
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Jaké je vaše občanství?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Minä olen _________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
naimaton
svobodný/á
Siviilisääty
naimisissa
ženatý/vdaná
Siviilisääty
asumuserossa
odděleni
Siviilisääty
eronnut
rozvedený/rozvedená
Siviilisääty
avoliitossa
žijící ve společné domácnosti
Siviilisääty
rekisteröidyssä parisuhteessa
v registrovaném partnerství
Siviilisääty
parisuhteessa
nesezdaní partneři
Siviilisääty
avoliitossa
v domácím partnerství
Siviilisääty
leski
vdovec/vdova
Siviilisääty
Onko sinulla lapsia?
Máte děti?
Kysyt, onko jollain lapsia
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Je registrace zpoplatněná?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Mitä vakuutus kattaa?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Sairaalakulut
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Erikoislääkärikustannukset
Poplatky za konsultace se specialisty
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostinen tutkimus
Diagnostické testy
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiset toimenpiteet
Chirurgické zákroky
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrinen hoito
Psychiatrická léčba
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Hammashoito
Zubní ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Silmähoito
Oční ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Musím změnit svou registrační značku?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Kelpaako ajokorttini täällä?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Haluaisin suorittaa ________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoriakokeen
Teoretický test
Kokeen tyyppi
inssiajon
Praktický test
Kokeen tyyppi
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
osoitetta
adresu
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nimeä
jméno
Mitä haluat muuttaa?
kuvaa
fotografii
Mitä haluat muuttaa?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Haluaisin uusia ajokorttini.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
kadonneen
ztracený
Ajokorttiongelma
varastetun
ukradený
Ajokorttiongelma
vaurioituneen
zničený
Ajokorttiongelma
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden