Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Où votre [document] a été délivré ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mon/ma [document] a été volé(e).
Můj [dokument] byl ukraden.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Ces informations sont confidentielles.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Comment vous appelez-vous ?
Jak se jmenuješ?
Kysyt jonkun nimeä
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Où résidez-vous ?
Kde bydlíte?
Kysyt, missä joku asuu
Où habitez-vous ?
Jaká je vaše adresa?
Kysyt jonkun osoitetta
Quelle est votre nationalité ?
Jaké je vaše občanství?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kdy jste přijeli do [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Ma situation matrimoniale est _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
célibataire
svobodný/á
Siviilisääty
Marié(e)
ženatý/vdaná
Siviilisääty
Séparé(e)
odděleni
Siviilisääty
Divorcé(e)
rozvedený/rozvedená
Siviilisääty
en concubinage
žijící ve společné domácnosti
Siviilisääty
dans une union civile
v registrovaném partnerství
Siviilisääty
en concubinage
nesezdaní partneři
Siviilisääty
en partenariat domestique
v domácím partnerství
Siviilisääty
veuf/veuve
vdovec/vdova
Siviilisääty
Vous avez des enfants ?
Máte děti?
Kysyt, onko jollain lapsia
Vous avez des personnes à charge ?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Je voudrais réunir ma famille.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quels documents dois-je apporter ?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Je registrace zpoplatněná?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Je voudrais demander un permis de séjour.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Frais hospitaliers
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Frais de consultation d'un spécialiste
Poplatky za konsultace se specialisty
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tests diagnostiques
Diagnostické testy
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Opérations chirurgicales
Chirurgické zákroky
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Traitement psychiatrique
Psychiatrická léčba
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Soins dentaires
Zubní ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Soins oculaires
Oční ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Musím změnit svou registrační značku?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
le code
Teoretický test
Kokeen tyyppi
la conduite
Praktický test
Kokeen tyyppi
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
mon adresse
adresu
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
mon nom
jméno
Mitä haluat muuttaa?
ma photo
fotografii
Mitä haluat muuttaa?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdu
ztracený
Ajokorttiongelma
volé
ukradený
Ajokorttiongelma
abîmé
zničený
Ajokorttiongelma
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Je n'ai pas de casier judiciaire
Mám čistý trestní rejstřík.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mon conjoint est [nationalité].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden