Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mijn [document] werd gestolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Πώς σας λένε;
Wat is uw naam?
Kysyt jonkun nimeä
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Πού μένετε;
Waar woont u?
Kysyt, missä joku asuu
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Wat is uw adres?
Kysyt jonkun osoitetta
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Wat is uw nationaliteit?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
ελεύθερος/η
alleenstaand
Siviilisääty
παντρεμένος/η
gehuwd
Siviilisääty
σε διάσταση
uit elkaar
Siviilisääty
χωρισμένος/η
gescheiden
Siviilisääty
συμβίωση
samenwonend
Siviilisääty
σε αστική ένωση
geregistreerd partnerschap
Siviilisääty
ανύπαντροι σύντροφοι
ongetrouwde partners
Siviilisääty
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in een relatie
Siviilisääty
χήρος/χήρα
verweduwd
Siviilisääty
έχετε παιδιά;
Heeft u kinderen?
Kysyt, onko jollain lapsia
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Heeft u inwonende personen ten laste?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Welke documenten moet ik meenemen?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Zijn er registratiekosten?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Τέλη νοσοκομείου
Ziekenhuiskosten
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostische toets
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgische ingrepen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrische behandeling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandheelkundige behandelingen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oogzorg behandelingen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Waarom vraagt u een visum aan?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
θεωρητική εξέταση
theoretische test
Kokeen tyyppi
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
rijexamen
Kokeen tyyppi
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
διεύθυνση
mijn adres
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
όνομα
mijn naam
Mitä haluat muuttaa?
φωτογραφία
mijn foto
Mitä haluat muuttaa?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
χαμένη
verloren
Ajokorttiongelma
κλεμμένη
gestolen
Ajokorttiongelma
κατεστραμμένη
beschadigd
Ajokorttiongelma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ik heb een blanco strafblad.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden