Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Můj [dokument] byl ukraden.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Le informazioni sono riservate.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Come si chiama?
Jak se jmenuješ?
Kysyt jonkun nimeä
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Dove risiede?
Kde bydlíte?
Kysyt, missä joku asuu
Qual è il suo indirizzo?
Jaká je vaše adresa?
Kysyt jonkun osoitetta
Qual è la sua cittadinanza?
Jaké je vaše občanství?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Il mio stato civile è __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
celibe (m) / nubile (f)
svobodný/á
Siviilisääty
coniugato/a
ženatý/vdaná
Siviilisääty
separato/a
odděleni
Siviilisääty
divorziato/a
rozvedený/rozvedená
Siviilisääty
convivente
žijící ve společné domácnosti
Siviilisääty
in un'unione civile
v registrovaném partnerství
Siviilisääty
in una coppia non sposata
nesezdaní partneři
Siviilisääty
in un'unione di fatto
v domácím partnerství
Siviilisääty
vedovo/a
vdovec/vdova
Siviilisääty
Ha figli?
Máte děti?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ha familiari a carico?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quali documenti devo portare?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Je registrace zpoplatněná?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Spese ospedaliere
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Spese per la consultazione di uno specialista
Poplatky za konsultace se specialisty
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Test diagnostici
Diagnostické testy
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Operazioni chirurgiche
Chirurgické zákroky
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Trattamento psichiatrico
Psychiatrická léčba
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure dentali
Zubní ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure oculistiche
Oční ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Musím změnit svou registrační značku?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
La mia patente di guida è valida?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Vorrei prenotare l' __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
esame di teoria
Teoretický test
Kokeen tyyppi
esame di guida
Praktický test
Kokeen tyyppi
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
l'indirizzo
adresu
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
il nome
jméno
Mitä haluat muuttaa?
la foto
fotografii
Mitä haluat muuttaa?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
smarrita
ztracený
Ajokorttiongelma
rubata
ukradený
Ajokorttiongelma
deteriorata
zničený
Ajokorttiongelma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Non ho precedenti penali.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden