Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Può aiutarmi a compilare il modulo?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quali documenti devo portare per ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Le informazioni sono riservate.
ข้อมูลเป็นความลับ
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Come si chiama?
คุณชื่ออะไร
Kysyt jonkun nimeä
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Dove risiede?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kysyt, missä joku asuu
Qual è il suo indirizzo?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun osoitetta
Qual è la sua cittadinanza?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando è arrivato/a in [stato]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kysyt, koska joku saapui maahan
Può mostrarmi la sua carta di identità?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Il mio stato civile è __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ilmoitat siviilisäätysi
celibe (m) / nubile (f)
โสด
Siviilisääty
coniugato/a
แต่งงานแล้ว
Siviilisääty
separato/a
แยกกันอยู่
Siviilisääty
divorziato/a
หย่าร้าง
Siviilisääty
convivente
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Siviilisääty
in un'unione civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Siviilisääty
in una coppia non sposata
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
in un'unione di fatto
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
vedovo/a
เป็นม่าย
Siviilisääty
Ha figli?
คุณมีบุตรไหม
Kysyt, onko jollain lapsia
Ha familiari a carico?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quali documenti devo portare?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Spese ospedaliere
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Spese per la consultazione di uno specialista
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Test diagnostici
การทดสอบวินิจฉัย
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Operazioni chirurgiche
การผ่าตัด
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Trattamento psichiatrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure dentali
การรักษาฟัน
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure oculistiche
การรักษาตา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
La mia patente di guida è valida?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Vorrei prenotare l' __________.
ฉันต้องการจอง __________
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
esame di teoria
การทดสอบภาคทฤษฎี
Kokeen tyyppi
esame di guida
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Kokeen tyyppi
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
l'indirizzo
ที่อยู่
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
il nome
ชื่อ
Mitä haluat muuttaa?
la foto
ภาพถ่าย
Mitä haluat muuttaa?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
smarrita
สูญหาย
Ajokorttiongelma
rubata
ถูกขโมย
Ajokorttiongelma
deteriorata
ได้รับความเสียหาย
Ajokorttiongelma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Non ho precedenti penali.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ho il livello richiesto di [lingua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden