Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mijn [document] werd gestolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Deze informatie is vertrouwelijk.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Wat is uw naam?
Jak se jmenuješ?
Kysyt jonkun nimeä
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Waar woont u?
Kde bydlíte?
Kysyt, missä joku asuu
Wat is uw adres?
Jaká je vaše adresa?
Kysyt jonkun osoitetta
Wat is uw nationaliteit?
Jaké je vaše občanství?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
alleenstaand
svobodný/á
Siviilisääty
gehuwd
ženatý/vdaná
Siviilisääty
uit elkaar
odděleni
Siviilisääty
gescheiden
rozvedený/rozvedená
Siviilisääty
samenwonend
žijící ve společné domácnosti
Siviilisääty
geregistreerd partnerschap
v registrovaném partnerství
Siviilisääty
ongetrouwde partners
nesezdaní partneři
Siviilisääty
in een relatie
v domácím partnerství
Siviilisääty
verweduwd
vdovec/vdova
Siviilisääty
Heeft u kinderen?
Máte děti?
Kysyt, onko jollain lapsia
Heeft u inwonende personen ten laste?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Welke documenten moet ik meenemen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Zijn er registratiekosten?
Je registrace zpoplatněná?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Ziekenhuiskosten
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Poplatky za konsultace se specialisty
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostische toets
Diagnostické testy
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgische ingrepen
Chirurgické zákroky
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrische behandeling
Psychiatrická léčba
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tandheelkundige behandelingen
Zubní ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oogzorg behandelingen
Oční ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Waarom vraagt u een visum aan?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Musím změnit svou registrační značku?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theoretische test
Teoretický test
Kokeen tyyppi
rijexamen
Praktický test
Kokeen tyyppi
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
mijn adres
adresu
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
mijn naam
jméno
Mitä haluat muuttaa?
mijn foto
fotografii
Mitä haluat muuttaa?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
verloren
ztracený
Ajokorttiongelma
gestolen
ukradený
Ajokorttiongelma
beschadigd
zničený
Ajokorttiongelma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Ik heb een blanco strafblad.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden