Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kie mi povas trovi la formon por ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiam elspiras via legitimilo?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La informo estas konfidenca.
ข้อมูลเป็นความลับ
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Kiel vi nomiĝas?
คุณชื่ออะไร
Kysyt jonkun nimeä
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kie vi loĝas?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kysyt, missä joku asuu
Kio estas via adreso?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun osoitetta
Kio estas via civitaneco?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiam vi alvenis en [lando]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kysyt, koska joku saapui maahan
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mia edzecostato estas ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ilmoitat siviilisäätysi
senedza
โสด
Siviilisääty
edziĝinta
แต่งงานแล้ว
Siviilisääty
apartiga
แยกกันอยู่
Siviilisääty
eksedziĝinta
หย่าร้าง
Siviilisääty
kunviva
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Siviilisääty
en civila kuniĝo
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Siviilisääty
fraŭlaj partneroj
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
en hejma partnereco
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
vidvina
เป็นม่าย
Siviilisääty
Ĉu vi havas infanojn?
คุณมีบุตรไหม
Kysyt, onko jollain lapsia
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Mi ŝatus registri en la urbo.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Kion dokumentojn mi alportus?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ĉu estas registriĝokotizoj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Mi ŝatus peti restadpermeson
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalokotizoj
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kotizoj por la ekspertoj
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnozoprovoj
การทดสอบวินิจฉัย
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiaj proceduroj
การผ่าตัด
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psikiatria kuracado
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dentaj kuracadoj
การรักษาฟัน
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Okula kuracado
การรักษาตา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Kial vi petas la enirovizon?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Mi ŝatus registri mian veturilon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
ฉันต้องการจอง __________
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teorian teston
การทดสอบภาคทฤษฎี
Kokeen tyyppi
veturantan teston
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Kokeen tyyppi
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adreson
ที่อยู่
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nomon
ชื่อ
Mitä haluat muuttaa?
foton
ภาพถ่าย
Mitä haluat muuttaa?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdatan
สูญหาย
Ajokorttiongelma
ŝtelatan
ถูกขโมย
Ajokorttiongelma
difektatan
ได้รับความเสียหาย
Ajokorttiongelma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mi havas puran krimliston
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden