Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
¿Cuándo caduca su DNI?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Me han robado el/la (documento).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La información es confidencial.
ข้อมูลเป็นความลับ
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

¿Cómo se llama usted?
คุณชื่ออะไร
Kysyt jonkun nimeä
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
¿Dónde vive usted?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kysyt, missä joku asuu
¿Cuál es su dirección?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun osoitetta
¿Cuál es su nacionalidad?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun kansalaisuutta
¿Cuándo llegó a (país)?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kysyt, koska joku saapui maahan
¿Me deja su DNI, por favor?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mi estado civil es ______________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ilmoitat siviilisäätysi
soltero/a
โสด
Siviilisääty
casado/a
แต่งงานแล้ว
Siviilisääty
separado/a
แยกกันอยู่
Siviilisääty
divorciado/a
หย่าร้าง
Siviilisääty
cohabitante
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Siviilisääty
en unión civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Siviilisääty
pareja de hecho
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
pareja de hecho
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
viudo/a
เป็นม่าย
Siviilisääty
¿Tiene usted hijos?
คุณมีบุตรไหม
Kysyt, onko jollain lapsia
¿Residen con usted personas a su cargo?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Me gustaría reagrupar a mi familia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Me gustaría empadronarme.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
¿Qué documentos tengo que presentar?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Vengo a registrar mi domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
¿Necesito un seguro de salud privado?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
¿Qué cubre el seguro de salud?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Tasas hospitalarias
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Honorarios de médicos especialistas
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Pruebas diagnósticas
การทดสอบวินิจฉัย
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Intervenciones quirúrjicas
การผ่าตัด
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamiento psiquiátrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamientos dentales
การรักษาฟัน
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamientos oftalmológicos
การรักษาตา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

¿Por qué solicita el visado de entrada?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
¿Necesito un visado para visitar (país)?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Me gustaría matricular mi vehículo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Me gustaría inscribirme en ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
el examen teórico
การทดสอบภาคทฤษฎี
Kokeen tyyppi
el examen práctico
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Kokeen tyyppi
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
la dirección
ที่อยู่
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
el nombre
ชื่อ
Mitä haluat muuttaa?
la fotografía
ภาพถ่าย
Mitä haluat muuttaa?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lo he perdido
สูญหาย
Ajokorttiongelma
me lo han robado
ถูกขโมย
Ajokorttiongelma
se ha dañado
ได้รับความเสียหาย
Ajokorttiongelma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
No tengo antecedentes penales.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden