Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Where can I find the form for ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
When was your [document] issued?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Where was your [document] issued?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
When does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Could you help me fill out the form?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
What documents should I bring for __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
My [document] has been stolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
I am completing this application on behalf of _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
The information is confidential.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Can you give me a receipt for this application?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

What is your name?
Jak se jmenuješ?
Kysyt jonkun nimeä
Could you please tell me your place and date of birth?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Where do you live?
Kde bydlíte?
Kysyt, missä joku asuu
What is your address?
Jaká je vaše adresa?
Kysyt jonkun osoitetta
What is your citizenship?
Jaké je vaše občanství?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
When did you arrive in [country]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Could you please show me your ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

My marital status is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
single
svobodný/á
Siviilisääty
married
ženatý/vdaná
Siviilisääty
separated
odděleni
Siviilisääty
divorced
rozvedený/rozvedená
Siviilisääty
cohabiting
žijící ve společné domácnosti
Siviilisääty
in a civil union
v registrovaném partnerství
Siviilisääty
unmarried partners
nesezdaní partneři
Siviilisääty
in a domestic partnership
v domácím partnerství
Siviilisääty
widowed
vdovec/vdova
Siviilisääty
Do you have children?
Máte děti?
Kysyt, onko jollain lapsia
Do you have dependents living with you?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
I would like to reunite with my family.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

I would like to register in the city.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
What documents shall I bring?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Are there any registration fees?
Je registrace zpoplatněná?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
I am here for the domicile registration.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
I would like to apply for a good conduct certificate.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
I would like to apply for a residence permit.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

I would like to ask some questions about the health insurance.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Do I need private health insurance?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
What is covered by the health insurance?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospital fees
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialists' fees
Poplatky za konsultace se specialisty
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostic tests
Diagnostické testy
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Surgical procedures
Chirurgické zákroky
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatric treatment
Psychiatrická léčba
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dental treatments
Zubní ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Eye care treatment
Oční ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Why are you requesting the entry visa?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Do I need a visa to visit [country]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
How can I extend my visa?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Why has my visa application been rejected?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Can I apply to become a permanent resident?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Do I have to change the license plate of my car?
Musím změnit svou registrační značku?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
I would like to register my vehicle.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is my driving licence valid here?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
I would like to apply for a provisional driving license.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
I would like to book my __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theory test
Teoretický test
Kokeen tyyppi
driving test
Praktický test
Kokeen tyyppi
I would like to change the ____________on my driving license.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
address
adresu
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
name
jméno
Mitä haluat muuttaa?
photo
fotografii
Mitä haluat muuttaa?
I would like to add higher categories to my driving license.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
I would like to renew my driving license.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
I would like to replace a ___________ driving license.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lost
ztracený
Ajokorttiongelma
stolen
ukradený
Ajokorttiongelma
damaged
zničený
Ajokorttiongelma
I would like to appeal my license suspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Where can I register for the [language] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
I have a clean criminal record.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
I have the required level of [language].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
What are the fees for citizenship application?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden