Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Where can I find the form for ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
When was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Where was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
When does your ID expire?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Could you help me fill out the form?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
What documents should I bring for __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
To apply for [document], you must provide at least_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
My [document] has been stolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
I am completing this application on behalf of _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
The information is confidential.
ข้อมูลเป็นความลับ
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Can you give me a receipt for this application?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

What is your name?
คุณชื่ออะไร
Kysyt jonkun nimeä
Could you please tell me your place and date of birth?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kysyt, missä joku asuu
What is your address?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun osoitetta
What is your citizenship?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun kansalaisuutta
When did you arrive in [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kysyt, koska joku saapui maahan
Could you please show me your ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

My marital status is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ilmoitat siviilisäätysi
single
โสด
Siviilisääty
married
แต่งงานแล้ว
Siviilisääty
separated
แยกกันอยู่
Siviilisääty
divorced
หย่าร้าง
Siviilisääty
cohabiting
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Siviilisääty
in a civil union
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Siviilisääty
unmarried partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
in a domestic partnership
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
widowed
เป็นม่าย
Siviilisääty
Do you have children?
คุณมีบุตรไหม
Kysyt, onko jollain lapsia
Do you have dependents living with you?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
I would like to reunite with my family.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

I would like to register in the city.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
What documents shall I bring?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Are there any registration fees?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
I am here for the domicile registration.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
I would like to apply for a good conduct certificate.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
I would like to apply for a residence permit.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

I would like to ask some questions about the health insurance.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Do I need private health insurance?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
What is covered by the health insurance?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospital fees
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialists' fees
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostic tests
การทดสอบวินิจฉัย
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Surgical procedures
การผ่าตัด
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatric treatment
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dental treatments
การรักษาฟัน
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Eye care treatment
การรักษาตา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Why are you requesting the entry visa?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Do I need a visa to visit [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
How can I extend my visa?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Why has my visa application been rejected?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Can I apply to become a permanent resident?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Do I have to change the license plate of my car?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
I would like to register my vehicle.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is my driving licence valid here?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
I would like to apply for a provisional driving license.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
I would like to book my __________.
ฉันต้องการจอง __________
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theory test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Kokeen tyyppi
driving test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Kokeen tyyppi
I would like to change the ____________on my driving license.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
address
ที่อยู่
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
name
ชื่อ
Mitä haluat muuttaa?
photo
ภาพถ่าย
Mitä haluat muuttaa?
I would like to add higher categories to my driving license.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
I would like to renew my driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
I would like to replace a ___________ driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lost
สูญหาย
Ajokorttiongelma
stolen
ถูกขโมย
Ajokorttiongelma
damaged
ได้รับความเสียหาย
Ajokorttiongelma
I would like to appeal my license suspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Where can I register for the [language] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
I have a clean criminal record.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
I have the required level of [language].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
What are the fees for citizenship application?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden