Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Where can I find the form for ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
When was your [document] issued?
您的【文件】是什么时候签发的?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Where was your [document] issued?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
When does your ID expire?
请问您的身份证件何时过期?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Could you help me fill out the form?
您能帮我填一下这个表格吗?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
What documents should I bring for __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
To apply for [document], you must provide at least_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
My [document] has been stolen.
我的【材料】被偷了。
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
I am completing this application on behalf of _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
The information is confidential.
这是机密信息。
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Can you give me a receipt for this application?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

What is your name?
你叫什么名字?
Kysyt jonkun nimeä
Could you please tell me your place and date of birth?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Where do you live?
请问您住在哪里?
Kysyt, missä joku asuu
What is your address?
请问您的地址是什么?
Kysyt jonkun osoitetta
What is your citizenship?
请问您的国籍是什么?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
When did you arrive in [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Could you please show me your ID?
您能出示一下您的身份证件么?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

My marital status is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ilmoitat siviilisäätysi
single
单身
Siviilisääty
married
已婚
Siviilisääty
separated
分居
Siviilisääty
divorced
离异
Siviilisääty
cohabiting
同居
Siviilisääty
in a civil union
民事结婚
Siviilisääty
unmarried partners
未婚伴侣
Siviilisääty
in a domestic partnership
同居伴侣关系
Siviilisääty
widowed
鳏居
Siviilisääty
Do you have children?
请问您有孩子吗?
Kysyt, onko jollain lapsia
Do you have dependents living with you?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
I would like to reunite with my family.
我想要和家人团聚。
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

I would like to register in the city.
我想要在这个城市登记入户。
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
What documents shall I bring?
请问我应该带什么材料?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Are there any registration fees?
请问有注册费吗?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
I am here for the domicile registration.
我是来进行住址登记。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
I would like to apply for a good conduct certificate.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
I would like to apply for a residence permit.
我想要申请居住证。
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

I would like to ask some questions about the health insurance.
我想要问一下关于保险的问题。
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Do I need private health insurance?
我需要私人的健康保险吗?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
What is covered by the health insurance?
请问该保险涵盖哪些方面?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospital fees
住院费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialists' fees
专家费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostic tests
诊疗费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Surgical procedures
外科手术
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatric treatment
精神治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dental treatments
牙齿治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Eye care treatment
眼科治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Why are you requesting the entry visa?
请问您为什么需要入境签证?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Do I need a visa to visit [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
How can I extend my visa?
我该如何续签我的签证?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Why has my visa application been rejected?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Can I apply to become a permanent resident?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Do I have to change the license plate of my car?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
I would like to register my vehicle.
我想要登记我的车辆。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is my driving licence valid here?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
I would like to apply for a provisional driving license.
我想要申请临时驾照。
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
I would like to book my __________.
我想要预约__________。
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theory test
理论考试
Kokeen tyyppi
driving test
路考
Kokeen tyyppi
I would like to change the ____________on my driving license.
我想要改动驾照上的__________。
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
address
地址
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
name
名字
Mitä haluat muuttaa?
photo
照片
Mitä haluat muuttaa?
I would like to add higher categories to my driving license.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
I would like to renew my driving license.
我想要延长我的驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
I would like to replace a ___________ driving license.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lost
丢失
Ajokorttiongelma
stolen
被偷了
Ajokorttiongelma
damaged
受损
Ajokorttiongelma
I would like to appeal my license suspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
我想要申请【国家】国籍。
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Where can I register for the [language] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
I have a clean criminal record.
我没有犯罪记录。
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
I have the required level of [language].
我的【语言】达到了等级要求。
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
What are the fees for citizenship application?
公民身份申请的费用是哪些?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
我的配偶是【国家】公民。
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden