Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Where can I find the form for ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
When was your [document] issued?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Where was your [document] issued?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
When does your ID expire?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Could you help me fill out the form?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
What documents should I bring for __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
To apply for [document], you must provide at least_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
My [document] has been stolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
I am completing this application on behalf of _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
The information is confidential.
Le informazioni sono riservate.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Can you give me a receipt for this application?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

What is your name?
Come si chiama?
Kysyt jonkun nimeä
Could you please tell me your place and date of birth?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Where do you live?
Dove risiede?
Kysyt, missä joku asuu
What is your address?
Qual è il suo indirizzo?
Kysyt jonkun osoitetta
What is your citizenship?
Qual è la sua cittadinanza?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
When did you arrive in [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Could you please show me your ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

My marital status is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
single
celibe (m) / nubile (f)
Siviilisääty
married
coniugato/a
Siviilisääty
separated
separato/a
Siviilisääty
divorced
divorziato/a
Siviilisääty
cohabiting
convivente
Siviilisääty
in a civil union
in un'unione civile
Siviilisääty
unmarried partners
in una coppia non sposata
Siviilisääty
in a domestic partnership
in un'unione di fatto
Siviilisääty
widowed
vedovo/a
Siviilisääty
Do you have children?
Ha figli?
Kysyt, onko jollain lapsia
Do you have dependents living with you?
Ha familiari a carico?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
I would like to reunite with my family.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

I would like to register in the city.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
What documents shall I bring?
Quali documenti devo portare?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Are there any registration fees?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
I am here for the domicile registration.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
I would like to apply for a residence permit.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

I would like to ask some questions about the health insurance.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Do I need private health insurance?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
What is covered by the health insurance?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospital fees
Spese ospedaliere
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialists' fees
Spese per la consultazione di uno specialista
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostic tests
Test diagnostici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Surgical procedures
Operazioni chirurgiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatric treatment
Trattamento psichiatrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dental treatments
Cure dentali
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Eye care treatment
Cure oculistiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Why are you requesting the entry visa?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Do I need a visa to visit [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
How can I extend my visa?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Why has my visa application been rejected?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Can I apply to become a permanent resident?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Do I have to change the license plate of my car?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
I would like to register my vehicle.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is my driving licence valid here?
La mia patente di guida è valida?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
I would like to apply for a provisional driving license.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
I would like to book my __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theory test
esame di teoria
Kokeen tyyppi
driving test
esame di guida
Kokeen tyyppi
I would like to change the ____________on my driving license.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
address
l'indirizzo
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
name
il nome
Mitä haluat muuttaa?
photo
la foto
Mitä haluat muuttaa?
I would like to add higher categories to my driving license.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
I would like to renew my driving license.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
I would like to replace a ___________ driving license.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lost
smarrita
Ajokorttiongelma
stolen
rubata
Ajokorttiongelma
damaged
deteriorata
Ajokorttiongelma
I would like to appeal my license suspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Where can I register for the [language] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
I have a clean criminal record.
Non ho precedenti penali.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
I have the required level of [language].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
What are the fees for citizenship application?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden