Vietnamiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear John,
Gửi Vi,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Gửi bố / mẹ,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Cháu chào chú Triều,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Lam thân mến,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Thương thân mến,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Tùng à,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Gửi bạn,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Anh / Em thân yêu,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Trúc thân yêu,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your E-mail.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Aiempaan viestiin vastaaminen
It was good to hear from you again.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Aiempaan viestiin vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Bạn có rảnh vào...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
It was so kind of you to write / invite / send…
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Mình rất vui khi được biết...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Mình rất tiếc khi hay tin...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Please add me on...messenger. My username is…
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his/her love.
... gửi lời chào cho bạn.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Cho mình gửi lời chào tới...
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Hãy hồi âm cho mình khi...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Viesti perheelle ja ystäville
I love you.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Kirje kumppanille
Best wishes,
Thân ái,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Thân,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Thân thương,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All the best,
Thân mến,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All my love,
Thân mến,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Thân thương,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Much love,
Thân thương,
Epämuodollinen, viestissä perheelle