Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear John,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your E-mail.
谢谢您的邮件。
Aiempaan viestiin vastaaminen
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Aiempaan viestiin vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
你对...有什么计划吗?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
It was so kind of you to write / invite / send…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Please add me on...messenger. My username is…
请在...上加我,我的用户名是...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his/her love.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Write back soon.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
当...,请回复我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
保重。
Viesti perheelle ja ystäville
I love you.
我爱你。
Kirje kumppanille
Best wishes,
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
最衷心的问候,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All the best,
一切顺利,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
All my love,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Lots of love,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Much love,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä perheelle