Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Gửi Vi,
소연이에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Gửi bố / mẹ,
부모님께,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cháu chào chú Triều,
삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Lam thân mến,
안녕 현주야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Thương thân mến,
야 미영아,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Tùng à,
미영,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
내 사랑에게,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Trúc thân yêu,
사랑하는 현정씨
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
편지 주셔서 감사합니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Bạn có rảnh vào...?
...관련 계획이 있나요?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mình rất vui khi được biết...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mình rất tiếc khi hay tin...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물으십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Cho mình gửi lời chào tới...
...께도 안부 전해 주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Vastauspyyntö
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
빨리 답장 주세요.
Suora vastauspyyntö
Hãy hồi âm cho mình khi...
... 이면 답장을 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Kirje perheelle ja ystäville
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑합니다.
Kirje kumppanille
Thân ái,
그리운 마음 담아 ... 가.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Thân,
그리운 마음 담아 ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Thân thương,
감사하며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Thân mến,
... 드림 (보냄)
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Thân mến,
사랑을 보내며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Thân thương,
사랑하는 마음으로,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle