Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Gửi Vi,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Gửi bố / mẹ,
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cháu chào chú Triều,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Lam thân mến,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Thương thân mến,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Tùng à,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Anh / Em thân yêu,
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Trúc thân yêu,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Bạn có rảnh vào...?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mình rất vui khi được biết...
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mình rất tiếc phải báo rằng...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mình rất tiếc khi hay tin...
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... gửi lời chào cho bạn.
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Cho mình gửi lời chào tới...
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
Hãy hồi âm cho mình khi...
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
Em yêu anh / Anh yêu em.
I love you.
Kirje kumppanille
Thân ái,
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Thân,
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Thân thương,
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Thân mến,
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Thân mến,
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Thân thương,
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Thân thương,
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle