Vietnamiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

소연이에게
Gửi Vi,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
부모님께,
Gửi bố / mẹ,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
삼촌께
Cháu chào chú Triều,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
안녕 현주야!
Lam thân mến,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
야 미영아,
Thương thân mến,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
미영,
Tùng à,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
내 사랑에게,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Anh / Em thân yêu,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
사랑하는 현정씨
Trúc thân yêu,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
편지 주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Kirjeeseen vastaaminen
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Kirjeeseen vastaaminen
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
...관련 계획이 있나요?
Bạn có rảnh vào...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
...을 알려주게 되어 기뻐.
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Mình rất vui khi được biết...
Tietojen tai uutisten välittäminen
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...도 안부를 물으십니다.
... gửi lời chào cho bạn.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
...께도 안부 전해 주십시오.
Cho mình gửi lời chào tới...
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Vastauspyyntö
빨리 답장 주세요.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Suora vastauspyyntö
... 이면 답장을 주세요.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
건강히 지내세요.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Kirje perheelle ja ystäville
사랑합니다.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Kirje kumppanille
그리운 마음 담아 ... 가.
Thân ái,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
그리운 마음 담아 ... 드림
Thân,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
감사하며, ... 드림
Thân thương,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
... 드림 (보냄)
Thân mến,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑을 보내며, ... 드림
Thân mến,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑과 함께 보냅니다.
Thân thương,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음으로,
Thân thương,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle