Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Dear John,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your letter.
谢谢您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
你有没有...的计划?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
It was so kind of you to write / invite me / send me…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his / her love.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Write back soon.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
当...,请回复
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
保重。
Kirje perheelle ja ystäville
I love you.
我爱你。
Kirje kumppanille
Best wishes,
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
最衷心的问候,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All the best,
一切顺利,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All my love,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Lots of love,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Much love,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle