Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Dear John,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your letter.
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his / her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
I love you.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
Best wishes,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All the best,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All my love,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Much love,
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle