Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

We are happy to announce the birth of…
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
With love and hope we welcome…to the world.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

…and…are engaged.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Kihlauksesta ilmoittaminen
…are happy to announce their engagement.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
We are happy to announce the engagement of…and…
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Kihlauksesta ilmoittaminen
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kutsuminen kihlajaisiin
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Avioliitosta ilmoittaminen
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Ilmoitus naisen avioliitosta
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
You are cordially invited to…
Ni invitas al...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
We would very much like you to come.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Would you like to come to…for…?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain