Saksaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... vynikal(a) v... .
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
On/ona řeší problémy efektivně.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
On/ona má obsáhnou znalost...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Henkilön taitojen kuvailu
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
On/ona je iniciativní v... .
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Positiivinen arviointi hakijasta
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus