Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Vážený pane,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
很高兴可以为...做推荐
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
在他...时加入...,我和他初次认识
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
我毫不犹豫为...写推荐信
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
我很高兴能为...写推荐信
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... vynikal(a) v... .
...以...区别于其他人
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
他/她最大的才能在于...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
On/ona řeší problémy efektivně.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
他/她拥有众多技能。
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
他/她能很好的处理各种责任。
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
On/ona má obsáhnou znalost...
他/她在...方面拥有广泛知识
Henkilön taitojen kuvailu
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
On/ona je iniciativní v... .
他/她总是积极参加...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
他/她的主要职责是...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
他/她每周的工作包括...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Positiivinen arviointi hakijasta
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Positiivinen arviointi hakijasta
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...总能高质量地按时完成工作。
Positiivinen arviointi hakijasta
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Positiivisen suosituskirjeen lopetus