Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa frun,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Det glädjer mig att agera som referens för ...
很高兴可以为...做推荐
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
在他...时加入...,我和他初次认识
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
我毫不犹豫为...写推荐信
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
我很高兴能为...写推荐信
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... utmärkte sig genom att ...
...以...区别于其他人
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Hens största talang är / finns inom ...
他/她最大的才能在于...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hen är en kreativ problemlösare.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hen har en bred kompetens.
他/她拥有众多技能。
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hen hanterar ansvar väl.
他/她能很好的处理各种责任。
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
他/她在...方面拥有广泛知识
Henkilön taitojen kuvailu
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
他/她总是积极参加...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
他/她的主要职责是...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
他/她每周的工作包括...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Positiivinen arviointi hakijasta
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Positiivinen arviointi hakijasta
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...总能高质量地按时完成工作。
Positiivinen arviointi hakijasta
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Positiivisen suosituskirjeen lopetus