Hollanniksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Bäste herrn,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa frun,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... utmärkte sig genom att ...
... onderscheidde zich door ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Hens största talang är / finns inom ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hen är en kreativ problemlösare.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hen har en bred kompetens.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hen hanterar ansvar väl.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Henkilön taitojen kuvailu
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positiivinen arviointi hakijasta
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positiivinen arviointi hakijasta
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus