Tšekiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

尊敬的先生,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
很高兴可以为...做推荐
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
在他...时加入...,我和他初次认识
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
我毫不犹豫为...写推荐信
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
我很高兴能为...写推荐信
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...以...区别于其他人
... vynikal(a) v... .
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
他/她最大的才能在于...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
On/ona řeší problémy efektivně.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
他/她拥有众多技能。
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
他/她能清楚地表达自己的想法。
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
他/她能很好的处理各种责任。
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
他/她在...方面拥有广泛知识
On/ona má obsáhnou znalost...
Henkilön taitojen kuvailu
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
他/她总是积极参加...
On/ona je iniciativní v... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
他/她的主要职责是...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
他/她每周的工作包括...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positiivinen arviointi hakijasta
...总能高质量地按时完成工作。
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positiivinen arviointi hakijasta
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
我认为...应该被优先考虑,因为...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus