Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

尊敬的先生,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Bästa frun,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
很高兴可以为...做推荐
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
在他...时加入...,我和他初次认识
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
我毫不犹豫为...写推荐信
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
我很高兴能为...写推荐信
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...以...区别于其他人
... utmärkte sig genom att ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
他/她最大的才能在于...
Hens största talang är / finns inom ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hen är en kreativ problemlösare.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
他/她拥有众多技能。
Hen har en bred kompetens.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
他/她能很好的处理各种责任。
Hen hanterar ansvar väl.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
他/她在...方面拥有广泛知识
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Henkilön taitojen kuvailu
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
他/她总是积极参加...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
他/她的主要职责是...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
他/她每周的工作包括...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positiivinen arviointi hakijasta
...总能高质量地按时完成工作。
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positiivinen arviointi hakijasta
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
我认为...应该被优先考虑,因为...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus