Tšekiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Distinguido Señor:
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Puedo recomendar abiertamente a X...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
X se distinguió por su...
... vynikal(a) v... .
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Su más considerable talento es...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
On/ona řeší problémy efektivně.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Tiene una amplia gama de habilidades.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
On/ona má obsáhnou znalost...
Henkilön taitojen kuvailu
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
On/ona je iniciativní v... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Sus principales responsabilidades fueron...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Sus tareas diarias involucraban...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positiivinen arviointi hakijasta
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positiivinen arviointi hakijasta
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus