Tšekiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Dear Sir,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Dobrý den,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Henkilön taitojen kuvailu
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positiivinen arviointi hakijasta
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positiivinen arviointi hakijasta
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus