Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Dear Sir,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Bästa frun,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
I am delighted to be called upon as a reference for…
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...distinguished himself / herself by…
... utmärkte sig genom att ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
His / her greatest talent is / lies in…
Hens största talang är / finns inom ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
He / she is a creative problem-solver.
Hen är en kreativ problemlösare.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
He / she has a broad range of skills.
Hen har en bred kompetens.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
He / she handles responsibility well.
Hen hanterar ansvar väl.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Henkilön taitojen kuvailu
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
He / she always takes an active role in… .
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
His / her main responsibilities were…
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
His / her weekly tasks involved…
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positiivinen arviointi hakijasta
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positiivinen arviointi hakijasta
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus