Hollanniksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Dear Sir,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Henkilön taitojen kuvailu
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positiivinen arviointi hakijasta
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positiivinen arviointi hakijasta
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus