Hollanniksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Vážený pane,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardimalli työhakemukseen
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardialoitus työhakemuksessa
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Moje silné stránky jsou...
Mijn sterke punten zijn ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Moje oblast odborných znalostí je...
Mijn vakgebied is ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Mám výbornou znalost...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Mám znalost...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Ik beschik over goede kennis van ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Výborné komunikační schopnosti
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Dedukce
Analytisch denkvermogen
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logické myšlení
Logisch denkvermogen
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytické schopnosti
Analytische vaardigheden
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Dobré interpersonální schopnosti
Goede intermenselijke vaardigheden
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Vyjednávací schopnosti
Onderhandelingsvaardigheden
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Prezentační dovednosti
Presentatievaardigheden
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Můj životopis naleznete v příloze.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Ohledně referencí se obraťte na...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys