Englanniksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Vážený pane,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Dear Sirs,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardimalli työhakemukseen
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Standardialoitus työhakemuksessa
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Dedukce
Deductive reasoning
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logické myšlení
Logical thinking
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytické schopnosti
Analytical skills
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Prezentační dovednosti
Presentation skills
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
S pozdravem,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
S pozdravem,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys