Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Kirjoitamme teille liittyen...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardimalli työhakemukseen
Haluaisin hakea ... paikkaa...
我想申请...一职
Standardialoitus työhakemuksessa
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
我对此工作很感兴趣,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
我想为您工作,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Vahvuuksiini kuuluvat...
我的强项是...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
我很适合这个职位,因为...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Asiantuntemukseni keskittyy...
我的专长是…
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
即使在压力下我也能保持高标准。
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
我的母语是...,但我也会说...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Hallitsen ...kielen loistavasti...
我熟练掌握...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Minulla on hyvät perustaidot...
我能用...语进行工作交流
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
我在...领域有...年工作经验
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
我是...的熟练使用者
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Erinomainen kyky kommunikoida
出色的沟通技能
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deduktiivinen ajattelu
演绎推理能力
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Looginen ajattelu
逻辑性思考
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analyyttiset taidot
分析技能
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Hyvät ihmissuhdetaidot
良好的人际交往技能
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Neuvottelukyvyt
谈判技能
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Esiintymistaidot
观点陈述能力
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
附件中含有我的个人简历。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Suosituksia voi pyytää...
可以从...处获得推荐信
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Olen saatavilla haastatteluun...
我可以在...的时候接受面试
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Ystävällisin terveisin,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys