Englanniksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Kirjoitamme teille liittyen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardimalli työhakemukseen
Haluaisin hakea ... paikkaa...
I would like to apply for the position of…
Standardialoitus työhakemuksessa
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
I am particularly interested in this job, as…
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
I would like to work for you, in order to…
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Vahvuuksiini kuuluvat...
My strengths are…
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
I would be well suited to the position because…
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Asiantuntemukseni keskittyy...
My area of expertise is…
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Whilst working at… I became highly competent in…
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Even under pressure I can maintain high standards.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
My native language is…, but I can also speak…
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Hallitsen ...kielen loistavasti...
I have an excellent command of…
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Minulla on hyvät perustaidot...
I have a working knowledge of…
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
I have …years experience of working…
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
I am an experienced user of…
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellent communication skills
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deduktiivinen ajattelu
Deductive reasoning
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Looginen ajattelu
Logical thinking
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analyyttiset taidot
Analytical skills
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Hyvät ihmissuhdetaidot
Good interpersonal skills
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Neuvottelukyvyt
Negotiation skills
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Esiintymistaidot
Presentation skills
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Please find my résumé / CV attached.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
I can supply references from…if required.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Suosituksia voi pyytää...
References can be requested from…
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Olen saatavilla haastatteluun...
I am available for interview on…
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys