Hollanniksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

尊敬的先生,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我看到您于...在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardimalli työhakemukseen
我想申请...一职
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardialoitus työhakemuksessa
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

我对此工作很感兴趣,因为...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
我想为您工作,因为...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
我的强项是...
Mijn sterke punten zijn ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
我很适合这个职位,因为...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
我的专长是…
Mijn vakgebied is ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
即使在压力下我也能保持高标准。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

我的母语是...,但我也会说...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
我熟练掌握...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
我能用...语进行工作交流
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
我在...领域有...年工作经验
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
我是...的熟练使用者
Ik beschik over goede kennis van ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
我相信我是...和...技能的良好结合
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
出色的沟通技能
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
演绎推理能力
Analytisch denkvermogen
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
逻辑性思考
Logisch denkvermogen
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
分析技能
Analytische vaardigheden
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
良好的人际交往技能
Goede intermenselijke vaardigheden
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
谈判技能
Onderhandelingsvaardigheden
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
观点陈述能力
Presentatievaardigheden
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
附件中含有我的个人简历。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
可以从...处获得推荐信
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
我可以在...的时候接受面试
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
此致
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys