Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Gentilissimo,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Gentili Signore e Signori,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A chi di competenza,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gentilissimo Bianchi,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
In risposta all'annuncio apparso ne...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardimalli työhakemukseen
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
我想申请...一职
Standardialoitus työhakemuksessa
Attualmente lavoro per... in qualità di...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
我对此工作很感兴趣,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
我想为您工作,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
I miei punti di forza sono...
我的强项是...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
我很适合这个职位,因为...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
我的专长是…
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
即使在压力下我也能保持高标准。
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
我的母语是...,但我也会说...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
我熟练掌握...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Sto imparando...
我能用...语进行工作交流
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
我在...领域有...年工作经验
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Sono un(') utente esperto/a di...
我是...的熟练使用者
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
我相信我是...和...技能的良好结合
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Eccellenti doti comunicative
出色的沟通技能
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Capacità deduttive e di ragionamento
演绎推理能力
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Capacità logiche
逻辑性思考
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Capacità analitiche
分析技能
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Ottime abilità interpersonali
良好的人际交往技能
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Capacità di negoziazione
谈判技能
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Capacità di presentazione
观点陈述能力
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
In allegato trova il mio cv.
附件中含有我的个人简历。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
可以从...处获得推荐信
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Sono disponibile per un colloquio...
我可以在...的时候接受面试
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
In fede,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cordialmente,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
I miei più cordiali saluti,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saluti
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys