Kreikaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Estimata sinjoro,
Αξιότιμε κύριε,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Αξιότιμη κυρία,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardimalli työhakemukseen
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardialoitus työhakemuksessa
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mi ŝatus labori por vi, por...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Miaj fortoj estas...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mia areo de kompetenteco estas...
Η ειδικότητά μου είναι...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Mi havas bonegan komandon de...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Mi havas mezan scion de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Mi havas... jarojn de sperto en...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Mi estas sperta uzanto de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Dedukta rezonado
Επαγωγική λογική
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logika rezonado
Λογική σκέψη
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analizaj kapabloj
Αναλυτικές ικανότητες
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bonaj interhomaj kapabloj
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Negocadaj kapabloj
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Prezentaj kapabloj
Ικανότητες παρουσίασης
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Vi trovos mian karierresumo kune.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Vi povas akiri referencojn el...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Altestime,
Με εκτίμηση,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Με εκτίμηση,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Με εκτίμηση,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys